Mlastinile Satchinez

Sit Natura 2000 aflat în custodia ONG Excelsior Arad

În anul 1927 se înființează corul Armonia al Parohiei Ortodoxe Vinga. Între anii 1939-1948 corul a fost dirijat directorul Școlii Nr. 1 Mili Nicolae. Între anii 1957-1961 corul bisericii s-a unit cu corul căminului cultural a atins apogeul în ceea ce privește cântarea bisericească dar și cea laică, soliști vocali fiind în acele vremuri Ion Ghizdavu și Romescu Nicolae Gheoreghe (actualul cantor) avându-l ca dirijor pe Protopopul Alexandru Bocșanu. Acest cor câștigă toate premiile posibile la concursuri raionale, județene, urcând pe cele mai mari scene din zona de vest Opera din Timișoara și Palatul Cultural din Arad. 

În zona UAT-urilor (comunele Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș și Vinga) funcționează și până în ziua de azi un număr de peste 100 de firme și companii atât mici, cât și mari cuprinzând o arie vastă a comerțului – creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, fabricarea produselor din material plastic, activități de asistență stomatologică sau fabricarea condimentelor și ingredientelor.

Aria naturală protejată este situată la limita vestică a Câmpiei piemontane a Vingăi, acolo unde ea se mărginește cu cele de divagare; câmpiile Arancăi, Galațcăi și cu cea joasă a Grabațului, toate făcând parte din unitatea geografică a câmpiilor Mureșului. Caracteristice pentru această microregiune sunt diferențele mici de altitudine, de circa 15 m, între câmpia piemontană și cele de divagare cu pante line, ceva mai accentuate in vecinătatea văilor puțin adâncite ale micilor cursuri de apă (Valea Apei, Pământ Alb, Sicso) din vestul acesteia. 

Este necesară practicarea unei agriculturi extensive la nivelul întregii suprafețe a ariilor naturale protejate și desemnarea unor suprafete de-a lungul zonelor umede, în care să se interzică agricultura intensivă, respectiv utilizarea îngrășămintelor și a pesticidelor.

Acestea reprezintă o parte din activitățile necesare ce duc la atingerea obiectivelor de mai jos, prin măsurile specifice propuse în Planul de management:

 

Obiectiv specific 2: Menținerea stării de conservare pentru 10 specii de importanță comunitară și națională cu stare de conservare globală favorabilă, care se constituie în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariilor naturale protejate, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru îmbunătățirea calității habitatelor speciilor, pentru o suprafață de cel puțin 200 ha (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Bombina bombina, Acrocephalus melanopogon, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Dendrocopos syriacus, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor, Unio crassus

Măsură specifică 3: Menținerea condițiilor de habitat pentru speciile țintă pentru o suprafață de cel puțin 200 ha de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea stării de conservare pentru 21 de specii cu stare globală de conservare ”U2” – nefavorabilă-rea, constituite în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru creșterea cu cel puțin 20% a populației sau instalarea a cel puțin 2 perechi reproducătoare de indivizi din fiecare specie vizată și îmbunătățirea calității habitatelor acestor specii, pentru cel puțin 200 ha (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Arytrura musculus, Gortyna borelii lunata, Alcedo atthis, Chlidonias hybridus, Coracias garrulus, Crex crex, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Phalacrocorax pygmeus, Recurvirostra avosetta, Anas acuta, Anser erythropus, Asio

flammeus, Branta ruficollis, Gallinago gallinago, Gallinago media, Larus canus, Podiceps nigricollis, Podiceps ruficollis, Porzana parva, Porzana porzana

Măsură specifică 5: Îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru speciile țintă, prin îmbunătățirea calității a cel puțin 200 ha de habitate de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.

Obiectiv specific 4: Îmbunătățirea stării de conservare pentru 41 de specii cu stare globală de conservare “U1” – nefavorabilă-inadecvată, constituite în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru creșterea cu cel puțin 10% a populației fiecărei specii vizate și îmbunătățirea calității habitatelor acestor specii, pentru cel puțin 200 ha de  habitate (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Lutra lutra, Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Lycaena dispar, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythia nyroca, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nyctivorax, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Tringa glareola, Anas clypeata, Anas penelope, Anas platyrhychos, Anas querquedula, Anser albifrons, Aythya ferina, Calidris alpina, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Grus grus, Larus ridibundus,  Limosa limosa, Numenius arquata, Podiceps cristatus, Rallus aquaticus, Sterna hirundo, Vanellus vanellus, Hydrocharis morsus-ranae.

Măsură specifică 7: Îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru speciile țintă, prin îmbunătățirea calității a cel puțin 200 ha de habitate de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.

 

 

 

 

Mlaștinile de la Satchinez se află din punct de vedere geomorfologic la contactul a trei câmpii cu caracteristici morfologice diferite: Câmpia Timişului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei, fiind localizate în bazinul hidrografic Timiș-Bega, la o distanță de 25 km de orașul Timișoara.

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă