N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)

Este necesară practicarea unei agriculturi extensive la nivelul întregii suprafețe a ariilor naturale protejate și desemnarea unor suprafete de-a lungul zonelor umede, în care să se interzică agricultura intensivă, respectiv utilizarea îngrășămintelor și a pesticidelor.

Acestea reprezintă o parte din activitățile necesare ce duc la atingerea obiectivelor de mai jos, prin măsurile specifice propuse în Planul de management:

 

Obiectiv specific 2: Menținerea stării de conservare pentru 10 specii de importanță comunitară și națională cu stare de conservare globală favorabilă, care se constituie în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariilor naturale protejate, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru îmbunătățirea calității habitatelor speciilor, pentru o suprafață de cel puțin 200 ha (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Bombina bombina, Acrocephalus melanopogon, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Dendrocopos syriacus, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor, Unio crassus

Măsură specifică 3: Menținerea condițiilor de habitat pentru speciile țintă pentru o suprafață de cel puțin 200 ha de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea stării de conservare pentru 21 de specii cu stare globală de conservare ”U2” – nefavorabilă-rea, constituite în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru creșterea cu cel puțin 20% a populației sau instalarea a cel puțin 2 perechi reproducătoare de indivizi din fiecare specie vizată și îmbunătățirea calității habitatelor acestor specii, pentru cel puțin 200 ha (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Arytrura musculus, Gortyna borelii lunata, Alcedo atthis, Chlidonias hybridus, Coracias garrulus, Crex crex, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Phalacrocorax pygmeus, Recurvirostra avosetta, Anas acuta, Anser erythropus, Asio

flammeus, Branta ruficollis, Gallinago gallinago, Gallinago media, Larus canus, Podiceps nigricollis, Podiceps ruficollis, Porzana parva, Porzana porzana

Măsură specifică 5: Îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru speciile țintă, prin îmbunătățirea calității a cel puțin 200 ha de habitate de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.

Obiectiv specific 4: Îmbunătățirea stării de conservare pentru 41 de specii cu stare globală de conservare “U1” – nefavorabilă-inadecvată, constituite în obiective de conservare pentru ROSCI0115 Mlaștina Satchinez, ROSPA0078 Mlaștina Satchinez și Rezervația Naturală 2.740 Mlaștinile Satchinez, prin implementarea de măsuri specifice necesare pentru creșterea cu cel puțin 10% a populației fiecărei specii vizate și îmbunătățirea calității habitatelor acestor specii, pentru cel puțin 200 ha de  habitate (zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete), pe durata de implementare a planului de management, în responsabilitatea și cu coordonarea responsabilului ariei naturale protejate.

Specii vizate: Lutra lutra, Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Lycaena dispar, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythia nyroca, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nyctivorax, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Tringa glareola, Anas clypeata, Anas penelope, Anas platyrhychos, Anas querquedula, Anser albifrons, Aythya ferina, Calidris alpina, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Grus grus, Larus ridibundus,  Limosa limosa, Numenius arquata, Podiceps cristatus, Rallus aquaticus, Sterna hirundo, Vanellus vanellus, Hydrocharis morsus-ranae.

Măsură specifică 7: Îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru speciile țintă, prin îmbunătățirea calității a cel puțin 200 ha de habitate de zone umede, bălți, cursuri de apă, pajiști, zone ripariene, arborete.